شما هم می توانید میزبان یک کودک نیازمند و یتیم باشید.

با پرداخت هزینه غذایی یک کودک نیازمند و یا بی سرپرست تحت پوشش بنیاد، میزبان یک کودک باشید و در این امر خیر سهیم باشید.

  • هزینه یک وعده پذیرایی: 15هزار تومان
  • هزینه یک روز پذیرایی: 30 هزار تومان
  • هزینه یک هفته پذیرایی: 150هزار تومان
  • هزینه یک ماه پذیرایی: 600 هزار تومان