در شب میلاد کریم اهل بیت، چه خوب رسم کرامت را آموختیم و در بزم ضیافت مهربانی پای سفره پربرکت سخاوت شما نشستیم و طعم شیرین عشق را مزه مزه کردیم.


بتول، آرمان و شادی عزیز، سپاسگذاریم که ما را مهمان مهربانی خود کردید.