موفقیت های ورزشی:

1.    كسب مقام اوّل مسابقات فوتبال در سطح شهرستان
2.    كسب مقام دوم دو و ميداني دختران استان كرمان
3.    كسب مقام اوّل كشتي شهرستان
4.    كسب مقام دوم و سوم مسابقات چهارجانبه‌ي كشتي استان
5.    كسب مقام اوّل و دوم كونگ‌فوتوآ پسران شهرستان و استان
6.    كسب مقام اوّل و دوم دوميداني شهرستان و عضويت چند نفر از دختران در تيم دوميداني شهرستان و شركت در مسابقات دوميداني استان
7.    كسب مقام اوّل فوتسال دختران شهرستان و انتخاب چند نفر براي عضويت در تيم فوتسال شهرستان به منظور شركت در مسابقات ليگ استان 
8.    كسب مقام اوّل و دوم در چند دوره از مسابقات واليبال دختران شهرستان و انتخاب چند نفر براي عضويت در تيم واليبال شهرستان
9.    كسب مقام دوم تنيس روي ميز دختران (در چند دوره)
10.كسب مقام اوّل تنيس روي ميز پسران در مسابقات آموزشگاهي شهرستان 
11. حضور يكي از فرزندان در تيم فوتبال بهزيستي استان و راه‌يابي به مرحله‌ي كشوري
12. كسب مقام‌هاي برتر مسابقات شطرنج، تنيس، فوتبال و فوتسال بين محلات توسط پسران
13. عضويت يكي از دختران در تيم ميني‌واليبال شهرستان و شركت در مسابقات ميني واليبال آموزش و پرورش منوجان
15. انتخاب چند نفر از دختران براي مسابقات ايروبيك استان
16. كسب عنوان تنيسور نمونه پسر شهرستان
17. كسب عنوان برترين دروازه‌بان دختر شهرستان
18. كسب كاپ اخلاق جام نيكوكاري فوتسال پسران