بحر عشق

سخنی با شما

 

بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست ...