یک سبد لبخند

غصه سر آمد پلک های خسته را وا کن !

 

امشب پری ها یک سبد لبخند آوردند ...