پله پله تا بهشت

 

سامان‌دهي و هدايت هزينه‌هاي ترحيم و... در امور خير:

هزينه‌ها با توافق طرفين صرف امور تعيين شده در زمينه‌‌هاي مختلف حمايتي، آموزشي، فرهنگي، تفريحي و ... مي‌گردد. با اين اقدام علاوه بر پايه‌گذاري يك سنت حسنه و جلوگيري از صرف هزينه‌هاي غيرضرور، مبالغ اهدايي در يك كانال صحيح براي رشد و پيشرفت جامعه صرف شده و قطعاً ثواب و پاداش ماندگاري برای از دست‌رفتگان و بانیان خیر به دنبال دارد.