بنای ماندگار

 

قبول هزينه‌ي ساخت بخشي از اماكن و تأسيسات مورد نياز از جمله مجتمع بزرگ فرهنگي، تربيتي و آموزشي سيدالشهدا (ع) و مركز جامع توان‌بخشي معلولان؛ كه در صورت تمايل اين بخش‌ها به نام افراد نامگذاري خواهد شد.