برگزاری کارگاه آموزش مهارت های زندگی ویژه دانشجویان

 

3200دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد وابسته به بنیاد نیکوکاری و فرهنگی سیدالشهداء(ع) کارگاه آموزش مهارت های زندگی را با موضوع خودآگاهی ویژه دانشجویان را در روز چهارشنبه 27/8/94 برگزار نمود. که با استقبال چشمگیر دانشجویان مواجه گردید. این کارگاه با همکاری دانشگاه علمی – کاربردی و کتابخانه فیض کاشانی انجام شد. آموزشگر کارگاه مذکور جناب آقای ماشاءا... کاربخش راوری بودند و جناب آقای مودب کارشناس محترم طرح اجتماع محور از استان و جناب آقای زارع ریاست محترم بهزیستی و کارشناس محترم پیشگیری اداره بهزیستی راور سرکارخانم موذنی از این کارگاه بازدید نمودند.
3221