اردوی سه روزه به کرمان و حومه در اولین روزهای بهار

52001سوم تا ششم فروردین ماه بنا به دعوت واحدفرهنگی دفتر مردمی دکتر پور ابراهیمی ویژه کودکان و نوجوانان مراکز شبه خانواده وابسته به بنیاد نیکوکاری و فرهنگی سیدالشهداء(ع) تحت نظارت سازمان بهزیستی برگزار گردید. در این اردو فرزندان از جاهای تاریخی و دیدنی شهر کرمان و ماهان بازدید نمودند به زیارت برادر امام رضا(ع) در جوپار مشرف و از بازی و تفریح در شهربازی لذت بردند.

شایان ذکر است سفر سیاحتی زیارتی به طبس نیز از نهم تا دوازدهم بنا به دعوت یکی از خیرین محترم انجام شد.52002